Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

جعبه کارتنی

سه نوع از جعبه‌ها که بیشترین کاربرد را در دنیای بسته‌بندی دارند

در دنیای بسته‌بندی انواع مختلفی از جعبه‌ها وجود دارند که بانام‌های مختلف استفاده می‌شوند. سه نوع از این جعبه‌ها مصرف بسیار بیشتری دارند و بانام‌های انگلیسی مختلفی شناخته می‌شوند.