Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

میکرومتر

ابزارهای لازم در چاپخانه

ابزارهای لازم در چاپخانه برای کنترل و تنظیم کردن ماشین چاپ بسیار مهم و حساس هستند. این ابزارها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم متغیرهای چاپ را اندازه‌گیری کنیم و در چاپهای مختلف شرایط را ثابت نگه داریم. در ادامه به تعدادی از این ابزارها…